Zaloguj
Get Adobe Flash player

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
z siedzibą w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki
działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami)
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert
na udzielanie  świadczeń zdrowotnych

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Wewnętrznym z łózkami intensywnej opieki medycznej, Rehabilitacyjnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  i Centralnej Izbie Przyjęć pacjentom z terenu działania SP ZOZ w Mońkach.

 

Oferenci: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty lub osoby spełniające warunki określone
w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.


Czas trwania umowy: umowa zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2020 roku lub inny uzgodniony przez obie strony okres czasu.

 

Miejsce i termin składania ofert:  -  Sekretariat SP ZOZ w Mońkach, Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki do dnia  03.04.2020  roku.


Miejsce i termin otwarcia ofert: 06.04.2020 r., o godzinie 8.00, siedziba Zamawiającego przy Al. Niepodległości 9,  19-100 Mońki Sekcja Organizacyjna.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert i zostanie ogłoszone
na stronie internetowej zakładu. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze ofert oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Organizacyjnej SP ZOZ w Mońkach Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki,  tel. kom.  668877575.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Udzielający zamówienia nie podpisze umowy z wybranym Oferentem w przypadku nie podpisania umowy przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ z Udzielającym Zamówienia.

 

Prawo odwoławcze: Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zmianami) oraz art. 152, art. 153,
art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm.).

 

Osoba do kontaktu: Grażyna Olszyńska kom. 668877575.

 

Mońki, 31.03.2020 rok.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna do postępowania konkursowegoogłoszonego na podstawie art.  

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

                                                                              

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 

- ortopedii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i na Oddziale Chirurgicznym  Ogólnym z łóżkami leczenia bólu SP ZOZ w Mońkach.

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyjęto do realizacji oferty złożone przez niżej wykazanych Oferentów:

 

 

Nazwa oferenta – adres siedziby:

Zakres świadczeń zdrowotnych:

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

„Praktyka Lekarska Bartosz Cukierman” z siedzibą 15-461 Białystok  ul. L. Waryńskiego 4/13,

NIP: 9661747798, REGON: 200686712

 

„Indywidualna specjalistyczna Praktyka Lekarska Karol Futera” z siedzibą 15-603 Białystok Olmonty ul. Bociania 19

NIP: 7391529262, REGON: 510196617

 

„Indywidualna  Praktyka Lekarska Michał Karpiński”

15-867 Białystok ul. Brzeska 6/13

NIP: 5423076763, REGON: 200359137

- udzielania świadczeń medycznych w zakresie ortopedii w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i na Oddziale Chirurgicznym  Ogólnym z łóżkami leczenia bólu SP ZOZ w Mońkach.

 

Mońki, dnia. 30.03.2020r.                                                                 Przewodnicząca

 

                                                                                                         Grażyna Olszyńska

 

Pouczenie:

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SP ZOZ w Mońkach, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.